Change language:

Verordening Insake Vullisverwydering

Published in Western Cape Provincial Gazette no. 6303 on 3 October 2005

Commences on 3 October 2005 unless otherwise noted

Om die vullisverwyderingstelsel van die munisipaliteit te reguleer.

1. Woordbepaling

Tensy onbestaanbaar met die sinsverband, beteken:— "afval" enige materiaal of stof wat nie as vullis of gevaarlike afval beskou kan word nie en sluit dit in sulke materiale soos motoronderdele, onderdele, klippe, rotse, sand, boumateriaal, bouersrommel of ander materiale wat in die oprigting van geboue gebruik word, olies, smeermiddels, vloeistowwe en soortgelyke stowwe; "besigheidsperseel" beteken enige perseel wat vir ’n ander doel as enkelwoon, landbougrond of onbepaald soneer is ingevolge ’n soneringskema, maar sluit dit in enkelwoonpersele waar besigheidsaktiwiteite toegelaat word ingevolge ’n goedkeuring wat deur die Raad toegestaan is; "eienaar" ook die huurder, okkupeerder, inwoner, die persoon in beheer van enige perseel, of enige persoon wat ’n voordeel verkry uit die perseel of daartoe geregtig is; "gevaarlike afval" mediese afval en enige vullis, afval, materiaal of stof wat gevaarlik of nadelig vir die omgewing, persone of ander lewende organismes mag wees of besoedeling kan veroorsaak of wat, na die mening van die ingenieur, gevaarlike afval uitmaak; "ingenieur" die werknemer van die munisipaliteit wat in beheer is van vaste afvalbestuur; "landbougrond" persele wat as sulks ingevolge die bepalings van ’n soneringskema soneer is en sluit dit in persele waaraan ’n onbepaalde sonering gekoppel is; "munisipaliteit" die Munisipaliteit van Kaap Agulhas; "Raad" die munisipale raad van die munisipaliteit; "Stelselswet" die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000); "Tariefbeleidverordening" die Tariefbeleidverordening wat deur die Raad aanvaar is en in die Provinsiale Koerant; "vullis" enige vrugte- of groenteskille, vrugte- of groenteafval, algemene huishoudelike afval sowel as plantaardige tuinvullis wat van so ’n grootte is dat dit in ’n vullissak of vullisdrom geplaas kan word, of enige ander materiaal wat na die mening van die ingenieur vullis is; "vullisverwyderingstelsel" ’n stelsel waarvolgens vullis, afval of gevaarlike afval verwyder word deur die Raad, ’n munisipale entiteit, ’n private kontrakteur met die Raad of ’n gemeenskapsgebaseerde diensverskaffer.

2. Toepassing

(1) Die bepalings van hierdie verordening doen nie afbreuk aan die bepalings van enige ander wetgewing wat voorsiening maak vir die verwydering en wegdoening van spesifieke tipes vullis of afval soos in daardie wetgewing bedoel word nie.
(2) Hierdie verordening bind enige staatsorgaan.

3. Vullis- en afvalverwyderingsdienste wat deur die Raad gelewer word

(1) Die Raad lewer vullis- en afvalverwyderingsdienste, hetsy deur homself, of deur middel van private kontrakteurs, munisipale entiteite, of gemeenskapsgebaseerde diensverskaffers.
(2) Eienaars van persele ten opsigte waarvan daar ’n regspersoon bestaan, besigheidspersele en landbougrond is verantwoordelik om onafhanklike reëlings vir die verwydering van vullis en afval te tref, maar kan, in areas waar die Raad ’n vullisverwyderingsdiens lewer, by die Raad aansoek doen om ’n ooreenkoms aan te gaan vir die verwydering van vullis en afval deur die Raad.
(3) Eienaars van persele kan aansoek doen vir addisionele vullishouers van die tipe wat in daardie betrokke area gebruik word en, indien goedgekeur, sal die verwydering van vullis deur middel van so ’n houer onderhewig wees aan die voorwaardes wat deur die Raad gestel word.

4. Behoud van bestaande vullisverwyderingstelsels

Op die datum waaarop hierdie verordening in werking tree:— (a) sal alle bestaande vullisverwyderingstelsels wat in die gebied van die munisipaliteit in werking is, met uitsondering van vullisverwyderingstelsels wat in die proses van verandering is, onveranderd voortgaan, en (b) sal alle ooreenkomste wat met die Raad aangegaan is ten opsigte van ’n vullisverwyderingsdiens wat deur die Raad gelewer word, voortgaan ingevolge die bepalings daarvan.

5. Wysiging van bestaande vullisverwyderingstelsels

(1) Die Raad kan, hetsy op eie inisiatief of op versoek van inwoners, ten opsigte van ’n spesifieke bepaalde area, enige bestaande vullisverwyderingstelsel wysig, met dien verstande dat die omvang daarvan nie binne die bestek van die bepalings van artikel 77 van die Stelselswet val nie.
(2) Geen vullisverwyderingstelsel word vir wysiging oorweeg nie, tensy:— (a) ’n proses van openbare kennisgewing en kommentaar ten opsigte van die betrokke area deurloop is; (b) die gewysigde vullisverwyderingstelsel prakties en koste-effektief is, en (c) die gewysigde vullisverwyderingstelsel dit ten doel het om ten minste, die oorvloedige groei in die hoeveelheid afval te beperk, afval te verminder en die hoeveelheid afval wat verwyder moet word, te verminder.
(3) Enige voorstel deur inwoners vir die wysiging van ’n bestaande vullisverwyderingstelsel, moet ten opsigte wees van ’n gebied met duidelike bepaalde natuurlike grense.
(4) Wanneer ’n gewysigde vullisverwyderingstelsel finaal deur die Raad goedgekeur word, sal die Raad ’n stel bepalings ten opsigte van sodanige addisionele voorwaardes vir daardie besondere vullisverwyderingstelsel en area wat nie in hierdie verordening gedek word nie, aanvaar en as ’n bylae tot hierdie verordening publiseer.
(5) Wanner gepubliseer, sal die stel addisionele bepalings soos bedoel in subartikel (4), deel van hierdie verordening word en van krag wees in die area waarvoor dit publiseer is.

6. Magte van die Raad insake vullis- en afvalverwydering

Die Raad kan:— (a) ten opsigte van die goedkeuring van nuwe ontwikkelings, herontwikkelings en onderverdelings ingevolge die bepalings van stadsbeplanningswetgewing, vereis:— (i) dat voorsiening gemaak word vir die stoor, hantering en beveiliging van vullis en afval; (ii) dat nuwe besighede en industrieë bedryfsplanne voorlê vir die minimisering van vullis en afval, en (iii) dat die bedryfsplanne bedoel in subparagraaf (ii), in werking gestel word wanneer dit deur die Raad vereis word. (b) vereis dat private vullis- en afvalverwyderings plaasvind op dae en tye wat deur die Raad goedgekeur is; (c) waar die getal of grootte van vullisdromme, sakke of ander houers na die mening van die ingenieur onvoldoende is om die hoeveelheid vullis of afval wat op ’n perseel genereer word te hanteer, addisionele vullisdromme, sakke of houers voorsien of van die eienaar vereis om dit te voorsien in ooreenstemming met sodanige voorwaardes as wat die ingenieur mag oplê; (d) waar die frekwensie van vullisverwyderings vanaf ’n perseel na die mening van die ingenieur onvoldoende is en aanleiding mag gee tot die skep van ’n oorlas of ’n gesondheidsrisiko, vullisverwyderings voorsien teen ’n frekwensie wat deur die ingenieur bepaal word of van die eienaar vereis om sulke verwyderings te doen in ooreenstemming met die voorwaardes wat die ingenieur mag oplê.

7. Wegdoening met vullis en afval

Niemand mag op enige manier met vullis of afval wegdoen nie tensy dit:— (a) in ooreenstemming is met die terme en voorwaardes van ’n vullisverwyderingstelsel wat deur die Raad gelewer word of goedgekeur is; (b) in ooreenstemming is met ’n ooreenkoms wat tussen die eienaar van ’n perseel en die Raad aangegaan is, of (c) op of in ’n plek of houer is wat deur die Raad vir daardie doel voorsien het en dan slegs in ooreenstemming met ’n kennisgewing wat die voorwaardes aandui waaronder vullis of afval mee weggedoen mag word.

8. Wegdoening met vullis, afval en gevaarlike afval

Niemand mag:— (a) enige afval of gevaarlike afval in ’n vullisdrom, straatvullisdrom of sak wat deur die raad verwyder word, plaas nie; (b) enige vullis, afval of gevaarlike afval verbrand nie, behalwe in ’n goedgekeurde verbrandingsoond, of (c) sonder die goedkeuring van die ingenieur met gevaarlike afval wegdoen nie, en dan slegs in ooreenstemming met die voorwaarde en vereistes wat deur die ingenieur gestel word.

9. Stoor van vullis, afval en gevaarlike afval

(1) Niemand mag afval wat vir wegdoening bestem is stoor nie:— (a) op enige perseel tensy so ’n perseel soneer is of goedgekeur is ingevolge ’n soneringskema vir ’n gebruik in ooreenstemming met die materiale waaruit die afval bestaan, of (b) tensy die ingenieur toestemming verleen het vir die tydelike stoor van die afval, en dan slegs in ooreenstemming met die voorwaardes wat deur die ingenieur opgelê is vir die stoor van die afval, en (c) die afval gestoor word op so ’n manier dat voldoende maatreëls in plek is om lekkasie, sypeling en besoedeling van die lug of grond te verhoed.
(2) Geen eienaar van ’n perseel mag gevaarlike afval wat vir wegdoening bestem is, stoor, of toelaat dat dit gestoor word op die perseel nie:— (a) (i) tensy die perseel soneer is of goedgekeur is ingevolge ’n soneringskema vir ’n gebruik in ooreenstemming met die materiale of die bestanddele waaruit die gevaarlike afval bestaan, of (ii) tensy die ingenieur toestemming verleen het vir die tydelike stoor van die gevaarlike afval en dan slegs in ooreenstemming met die voorwaardes wat die ingenieur opgelê het; (b) tensy die gevaarlike afval gestoor word in ’n verseëlde, ondeurdringbare houer en voldoende maatreels in plek is om te verhoed dat ongemagtigde persone daarmee kan peuter.

10. Vervoer van vullis, afval en gevaarlike afval

(1) Niemand mag vullis of afval op enige manier vervoer nie, tensy die vullis of afval bedek is of bevat is in ’n houer ten einde storting, sypeling, lekkasie of wegwaai deur die wind te verhoed.
(2) Geen eienaar van ’n perseel mag gevaarlike afval vervoer, reëlings vir die vervoer daarvan tref of toelaat dat dit vervoer word vanaf so ’n perseel nie, tensy skriftelike bewys in elke geval gelewer word van die persoon in beheer van ’n fasiliteit wat deur die Raad goedgekeur is waar sulke gevaarlike afval mee weggedoen kan word; sodanige bewys deur die eienaar van die perseel vir ten minste een jaar behou te word en beskikbaar gestel word vir inspeksie.
(3) Niemand wat gevaarlike afval op enige manier vervoer, mag:— (a) wegdoen met sulke gevaarlike afval in of op enige ander plek as ’n fasiliteit wat deur die Raad goedgekeur is nie; (b) sulke afval vervoer tensy dit in ’n verseëlde houer is nie, of (c) toelaat dat sulke gevaarlike afval uit enige houer sypel, stort of lek nie.

11. Toegang tot stortingsterreine, aflaaiterreine en ander fasiliteite

(1) Elke persoon wat toegang verkry tot ’n stortingsterrein, aflaaiterrein of ander fasiliteit wat deur die Raad voorsien is ten opsigte van afvalbestuur, moet die instruksies vir die gebruik en voorwaardes vir toegang wat deur middel van ’n kennisgewing by die ingang vertoon word, nakom.
(2) ’n Persoon wat nalaat om aan die inhoud van ’n kennisgewing by die ingang tot ’n stortingsterrein, aflaaiterrein of ander fasiliteit in verband met afvalbestuur te voldoen, is skuldig aan ’n misdryf.

12. Verwydering van vullis

(1) Slegs vullis mag in vullisdromme of sakke wat deur die Raad verwyder word, geplaas word.
(2) In daardie woongebiede waar slegs vullisdromme gebruik word:— (a) mag dromme slegs op die dae waarop vullis verwyder word, op die sypaadjie geplaas word; (b) sal vullis wat uitgesit word, maar nie in ’n drom geplaas is nie, nie verwyder word nie; (c) mag vullisdromme nie tot so ’n mate volgemaak word dat die deksel nie behoorlik kan toegaan nie; (d) mag slegs vullisdromme wat deur die Raad voorgeskryf word, gebruik en verwyder word, en (e) is eienaars verantwoordelik vir die gereelde, deeglike en effektiewe reiniging van vullisdromme, ten einde te vehoed dat toestande wat aanleiding kan gee tot die uitbroei van vlieë, reuke, ens ontstaan.
(3) In areas waar die Raad vullisdromme voorsien, is die volgende bo en behalwe die bepalings van subartikel (2) van toepassing:— (a) dromme bly die eiendom van die Raad; (b) dromme mag nie gebruik word vir enige ander doeleinde as die plasing van vullis nie; (c) niks wat die drom mag beskadig mag daarin geplaas word nie; (d) dromme mag nie van persele waaraan hulle toegewys is, verwyder word nie, en (e) die Raad kan die eienaar verantwoordelik hou vir die koste van die vervanging van ’n drom as so ’n drom deur die nalatigheid van die eienaar beskadig raak of verlore gaan.
(4) In areas waar vullis deur middel van sakke verwyder word:— (a) sal vullis wat nie in sakke wat deur die Raad voorgeskryf word, geplaas is nie, nie verwyder word nie; (b) mag vullis slegs op die dae waarop vullis verwyder word, op die sypaadjie geplaas word; (c) moet die eienaar verseker dat die sakke in so ’n posisie geplaas word dat die inhoud beveilig word, aangesien die inhoud van sakke wat beskadig is, nie verwyder sal word nie; (d) bepaal die Raad die maksimum getal sakke wat uitgesit mag word op dae wat vullis verwyder word, en (e) moet die eienaar toesien dat skerp voorwerpe wat verbygangers en munisipale werknemers kan beseer, nie by sakke uitsteek nie.
(5) In areas waar vullis verwyder word in sakke wat deur die eienaar van die perseel voorsien word, mag slegs die tipe sakke wat deur die Raad voorgeskryf word, gebruik word.

13. Storting en rommelstrooiing verbode

(1) Niemand mag enige vullis of afval in enige straat, openbare oopruimte, openbare plek, oop grond, dam, rivier of stroom stort nie.
(2) Niemand mag enige voorwerp in ’n straat, openbare plek, oopruimte of oop grond weggooi of agterlaat nie.

14. Tariewe

(1) Die Raad stel die tariewe vas ten opsigte van dienste wat deur die munisipaliteit gelewer word ingevolge die bepalings van die Tariefbeleidverordening.
(2) Niemand is geregtig op ’n vrystelling of afslag op tariewe wat deur die Raad vasgestel is nie bloot omdat so ’n persoon beperkte gebruik maak van die dienste wat deur die munisipaliteit gelewer word.

15. Oorgangsmaatreëls

’n Persoon wat kan bewys dat ’n goedkeuring toegestaan is ingevolge ’n verordening wat in Bylae 2 gelys word, kan voortgaan om daarvolgens op te tree, met dien verstande dat:— (a) die voorwaardes wat aan die oorspronklike goedkeuring geheg was, steeds van krag sal wees; (b) die oorspronklike goedkeuring slegs geldig sal wees ten opsigte van die perseel waarvoor dit toegestaan is, en (c) geen goedkeuring vanaf die oorspronklike aansoeker na ’n ander persoon oorgeplaas mag word nie.

16. Strafbepaling

’n Persoon wat die bepalings van hierdie verordening oortree of nalaat om aan ’n voorwaarde of ’n kennisgewing wat regtens ingevolge hierdie verordening gestel of uitgereik is, te voldoen, is skuldig aan ’n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met ’n boete.