Change language:

Kaap Agulhas Munisipaliteit Verordening insake drank handelsure

Published in Western Cape Provincial Gazette no. 2635 on 14 December 2012

Commences on 14 December 2012 unless otherwise noted

  1. Amended by Cape Agulhas Municipality Liquor Trading Hours Amendment By-Law 2015 on 9 October 2015
  2. Amended by Cape Agulhas Municipality Liquor Trading Hours Amendment By-Law 2015/2 on 30 October 2015
  3. Amended by Cape Agulhas Municipality Liquor Trading Hours Amendment 2 By-Law 2016 on 28 October 2016
Om voorsiening te maak vir die dae en ure waarop in drank handel gedryf mag word
Nademaal artikel 156(1) van die Grondwet voorsiening maak dat munisipaliteite uitvoerende gesag het met betrekking tot, en die reg het om die volgende regeringsfunksie te administreer: Beheer van onderneming wat drank aan die publiek verkoop; Nademaal artikel 156(1) van die Grondwet munisipaliteite die bevoegdheid verleen om verordeninge te maak en administreer ten einde effektiewe administrasie uit te oefen rakende die aangeleenthede wat hul die reg het om te administreer; Nademaal die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap oor die wetgewende bevoegdheid beskik ten opsigte van drank lisensies; En Nademaal die Wes Kaapse Drank Wet, 2007 erken dat ’n munisipaliteit drank handelsure mag bepaal deur middel van ’n verordening WORD AS VOLG deur Kaap Agulhas Munisipaliteit gepromulgeer:

1. Woordbepaling

Dat die woordomskrywings in hierdie verordening, tensy anders aangedui as volg sal wees: "Wet" beteken die Wes Kaapse Drankwet, 2008 (Wet No 4 van 2008); "gelisensieërde perseel" beteken die perseel waarop drank verkoop, verbruik of gestoor mag word in terme van ’n lisensie toegeken in terme van die Wet; "gelisensieërde besigheid" beteken die besigheid wat bedryf mag word op die gelisensieërde perseel soos gemagtig deur die Drankraad; "Lisensiehouer" beteken die persson aan wie ’n drank lisensie uitgereik is in terme van die Wet; "Drank Owerheid" beteken die Wes Kaapse Drank Owerheid ingestel in terme van artikel 2(1) van die Wet; "handelsdae" beteken die dae waarop drank verkoop mag word tydens handelsure; "handelsure" beteken die ure waaarop drank verkoop mag word op handelsdae; "munisipaliteit" beteken Kaap Agulhas Munisipaliteit.

2. Toepassing van verordening

Hierdie verordening is van toepassing op gelisensieërde besighede wat drank verkoop vir verbruik: (a) op die gelisensieërde perseel; (b) van die gelisensieërde perseel; en (c) op en van die gelisensieërde perseel.

3. Handelsure

Verbruik op die gelisensieërde perseel
(1) ’n Lisensiehouer van ’n perseel waarop drank verkoop mag word vir verbruik op ’n gelisensieërde perseel, mag op enige dag drank verkoop tussen 10:00 en 02:00 die volgende dag. Verbruik van die gelisensieërde perseel
(2) ’n Lisensiehouer van ’n perseel waarop drank verkoop mag word vir gebruik van die gelisensieërde perseel mag drank verkoop 08:00–20:00 Maandag tot Saterdag. Verbruik op en van die gelisensieërde perseel
(3) ’n Lisensiehouer van ’n perseel waarop drank verkoop mag word vir verbruik op en van die gelisensieërde perseel mag drank verkoop – (a) vir verbruik op die gelisensieërde perseel op alle dae tussen 10:00 en 02:00 die daaropvolgende dag; en (b) vir verbruik van die gelisensieërde perseel 08:00–20:00 Maandag tot Saterdag.
(4) Geen drankverkope vanaf buite gelisensieerde perseel op Sondae nie.
(5) Geen verkope op Godsdienstige vakansiedae (Goeie Vrydag en Kersdag).

4. Afwyking van handelsure

Die Raad mag, in belang van die gemeenskap en op versoek van ’n lisensiehouer van ’n perseel waarop drank verkoop mag word vir verbruik op die gelisensieërde perseel, goedkeuring verleen dat die lisensiehouer drank mag verkoop tussen die tye, anders as die omskryf in artikel 4, maar wat nie buite: (a) ’n tyd vroeër as 09:00; en (b) ’n tyd later as 02:00 sal wees nie.

5. Strafbepaling

Onderworpe aan artikel 6 is ’n lisensiehouer wat drank verkoop, voorsien of die verbruik daarvan toelaat op ’n gelisensieërde perseel op ’n tyd wanneer die verkope van drank nie deur die lisensie toegelaat word nie, skuldig aan ’n misdryf en kan by skuldigbevinding ’n boete of tronkstraf, of beide opgelê word.

6. Oorbruggingsmaatreëls

Die handelsure van enige lisensie vir ’n perseel waarop drank verkoop mag word vir verbruik op of van die gelisensieërde perseel, wat voor die inwerkingtreding van hierdie verordening vasgestel is, sal van toepassing wees totdat die lisensie soos omvat in artikel 62(2) van die Wet, verval.

7. Kort titel en inwerkingtreding

Hierdie verordening word die Kaap Agulhas Munisipaliteit Verordening insake drank handelsure genoem en tree in werking op die datum van publikasie daarvan in die Provinsiale Koerant.